Fri, 24 Nov 2017 14:46:45 +0200 Fri, 24 Nov 2017 14:46:45 +0200 http://mon.gov.ua/ MONmolodsportu - Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine http://mon.gov.ua/img/global/logo80x80.jpg http://mon.gov.ua/ MONmolodsportu - Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine 95 58 MONmolodsportu - Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine http://mon.gov.ua/ MONmolodsportu - Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine nagolos@nagolos.com.ua nagolos@nagolos.com.ua nagolos@nagolos.com.ua